در اصطلاح حقوقی به هر عمل و تصرفی که صیانت دین و جان و عقل و نسل و مال منوط به آن باشد،اطلاق میگردد.