فرهنگ ترمولوژی

ضرر و زیان قابل مطالبه

ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل میباشد: 1. ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. 2. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. 3. منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم میشود. (از ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آییندادرسی کیفری مصوب 30/11/1335)