در اصطلاح حقوقی به ضرری اطلاق میگردد که در حال حاضر وجود داشته باشد، در مقابل ضرر آینده استعمال میگردد.