اشاره به قاعده ی لا ضرر دارد ،مقصود این است که شریعت نفی ضرر کرده است.