در اصطلاح حقوقی به ضرری اطلاق میگردد که از جهت تخلف از تعهد به متعهد له وارد آید.