فرهنگ ترمولوژی

ضرر مانع از تقسیم

ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از: نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 593 قانون مدنی)