در حقوق جزا ضرب به معنی عمل مادی شدید که بر جسم دیگری صورت میگیرد ،جرح نیز به معنی زخمی است که توسط فاعل ایجا میشود در جسم مجنی علیه .