به سکه زدن پول فلزی اطلاق میگردد.

در فارسی، ضَرب به چند معنا به‌کار می‌رود: