متضاد ضبط جاری میباشد ،به بایگانی پرونده هایی اطلاق میگردد که مختومه شده اند.