به بایگانی پرونده هایی اطلاق میگردد که هنوز مختومه نشده باشد.