در لغت به معنی عهده دار عهده دار غرامت ، کفیل،ملتزم معنی گشته و در اصطلاح حقوقی به متعهد در عقد ضمان ،ضامن میگویند . همجنین به مسئول خسارت مالی-مسئول مدنی و جزایی نیز ضامن میگویند.