به حیوانی اطلاق میگردد که مملوک بوده ولی بدون متصرف یافت شود لیکن اگر این حیوان نزد چراگاه و یا آّب یافت شود به صورتی که بتواند از خود دفاع نماید دیگر ضاله محصوب نمیشود.