فرهنگ ترمولوژی

ضابطین نظامی

ضابطین نظامی عبارت از: مأمورینی میباشندکه در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزههاییکه در حدود صلاحیت دادگاههای نظامی است بوده و اقداماتی که برای جمعآوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفیشدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است بهعمل میآورند. (ماده122 قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب4/10/1318)