دراصطلاح عامیانه نکاح موقت و متعه تعبیر میشود و در اصطلاح حقوقی ،در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ درست نخواهد بود و در لغت مترادف خطبه آمده است.

واژه های نزدیک