عملیاتی است که به منظور خارج کردن آبزیان از محیط زیست طبیعی آنها صورت میگیرد. (بند 8 ماده 1 از آییننامه اجرایی حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب (5/2/1378)

واژه های نزدیک