فرهنگ ترمولوژی

صنعتگران دستمزد بگیر

کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر کسانی هستند که کالا را منحصراً به مصرفکننده بفروشند یا دستمزد دریافت دارند و نام آنان در تبصره یک این ماده ذکر شده است ... (از ماده 5 قانون مالیات بردرآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق غیر مصوب 16/1/1335)