فرهنگ ترمولوژی

صندوق توسعه صادرات

صندوق غیردولتی توسعه صادرات که از این پس صندوق نامیده خواهد شد به مؤسسهای اطلاق میشود که توسط تشکلهای صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا مجامع امور صنفی (اتحادیهها، انجمنها، سندیکاهای صادراتی) و نظایر آنها به یکی از اشکال مذکور در قانون تجارت یا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمایهگذاری بخش خصوصی یا تعاونی منحصراً برای کمک به توسعه صادرات کالاها یا خدمات اعضای تشکلهای صادراتی ذیربط طبق اساسنامهای که به تصویب مجمع عمومی صندوق میرسد تأسیس شود. (ماده 2 آییننامه تأسیس صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها مصوب 2/2/1380 هیأت وزیران)