فرهنگ ترمولوژی

صنایع کوچک

صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام میشود. (از بند 1 ماده واحده اصلاح بعضی از مواد و الحاق تبصرههای جدید به قانون شرکتهای تعاونی مصوب 5/12/1350)