فرهنگ ترمولوژی

صنایع پتروشیمی

صنایع پتروشیمی عبارت است از صنایع تولیدکننده کلیه فراوردههای شیمیایی تا مرحله پایین دستی که از نفت (طبق تعریف قانون نفت) به عنوان خوراک استفاده مینمایند. فراوردههایی از قبیل - پلیمرهای مصنوعی مانند پلاستیکها و لاستیکهای مصنوعی - کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات - مواد اولیه اصلی پودرهای شوینده و مواد اولیه اصلی الیاف مصنوعی - سایر مواد شیمیایی و حلالهای منطبق با تعریف فوق فراوردههای پتروشیمی محسوب میشوند. (ماده 1 آییننامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشیمی مصوب 24/1/1367 هیأتی وزیران)