فرهنگ ترمولوژی

صنایع مخابراتی

صنایعی است که با استفاده از دستگاهها، آلمانها و قطعات الکترونیکی لوازم و تجهیزات مورد استفاده در مخابرات را تولید و عرضه مینماید. (ماده 1 آییننامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیأت وزیران)