فرهنگ ترمولوژی

صنایع اتوماسیون

صنایعی است که ابزار و تجهیزات خود کنترلی یا اتوماسیون یا قطعات مربوط به آنها را تولید میکنند و نمونه بارز آن کامپیوتر و لوازم مربوط است. (ماده 1 آییننامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1376 هیأت وزیران)