به کسی صغیر گفته میشود که نابالغ باشد و به سن بلوغ نرسیده باشد و مترادف، طفل، کودک و بچه است.سن بلوغ.در پسران 15سال قمری و در دختران 9سال قمری تعیین گردیده است.

واژه های نزدیک