در لغت به معنی راستی و درستی معنی شده و در اصطلاح حقوقی یک عمل حقوقی است و عبارت از مطابقت آن عمل با شرایط قانونی .

واژه های نزدیک