فرهنگ ترمولوژی

صادرات قطعی

صادرات قطعی کشور عبارت از کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده میشود. (ماده 207 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)