افرادی که بر اثر اجرای قوانین ارضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آنها واگذار شده است. (بند 12 آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران)