فرهنگ ترمولوژی

صاحب شغل آزاد

کسی که بدون وسایل و یا با وسایل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد میکند. (بند 10 ماده 1 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350)