فرهنگ ترمولوژی

صاحبان قرابت

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست. (ماده 894 قانون مدنی)