فرهنگ ترمولوژی

صاحبان حرفه و مشاغل

صاحبان حرفه و مشاغل آزادصاحبان حرفه و مشاغل آزاد در این آییننامه به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویشفرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی (که منبعد سازمان تأمین اجتماعی در این آییننامه سازمان نامیده میشود) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص (مشابه موارد موضوع این آییننامه) نباشند. (ماده 1 آییننامه اجرایی قانون اصلاحی بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/6/1365 مجلس شورای اسلامی مصوب 29/7/1366 هیأت وزیران)