جاده ها،راه های وسیع.در لغت مترادف با شارع عنوان گردیده.