ناسازگاری ،دشمنی،نفاق،مخالفت کردن،عناد.

واژه های نزدیک