فرهنگ ترمولوژی

شرکت وابسته

منظور از شرکت تابعه و وابسته شرکتی است که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سرمایه آن متعلق به شرکت دولتی مربوط باشد. (بند 2 تصویبنامه راجع به واریز یک درصد (1%) سود ناخالص شرکتهای دولتی به حساب خزانه مصوب 10/5/1380 هیأت وزیران)