فرهنگ ترمولوژی

شرکت مختلط

شرکت مختلط شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساویالقیمه درآمده و مسئولیت آنها محدود به همان سرمایهای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و ضامن قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت هر یک به نسبت سرمایهای خواهد بود که در شرکت گذاشته است (رجوع به ماده 75). (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)