فرهنگ ترمولوژی

شرکت ضمانتی

شرکت ضمانتی شرکتی است که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشته است. (ماده 67 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)