فرهنگ ترمولوژی

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشود. (بند 2 اصلاح بعضی از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شرکتهای تعاونی مصوب 9/4/1352)