فرهنگ ترمولوژی

شرکت اختیاری

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاء در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها (ماده 573 قانون مدنی)