در لغت به معنی همدستی برای انجام کاری است و در اصطلاح حقوقی به اجتماع حقوق چند مالک در شیئی معین به نحو اشاعه را شرکت گویند.

شِرکت یا کمپانی به معنای یک شخصیت حقوقی، انجمن، بنگاه یا سازمان تجارتی است. به‌طور کلی، منظور از شرکت، سازمان یا بنگاهی است که تحت مالکیت دو یا چند نفر دارای فعالیت تجارتی یا بازرگانی در یک یا چند صنعت بوده و به منظور کسب درآمد فعالیت می‌کند.