در اصطلاح حقوقی شرط نتیجه شرطی است که مورد آن نتیجه یکی از اعمال حقوقی که میتواند عقد یا ایقاع باشد ، قرار گیرد