هرگاه یکی از متعاقدین وجود صفت خاص و معینی را در موضوع معامله تعهد کرده باشد این تعهد ، شرط صفت عنوان یافته است. در این قسم از شرط حتما موضوع مورد معامله حتما باید عین معین باشد.