فرهنگ ترمولوژی

شرط بیع مرکب

در عقد مرکب، اجرای قواعد خاص راجع به هر عقد در صورتی مؤثر استکه عقودِ جزء، استقلالِ خود راحفظ کرده باشند؛ در غیر اسن صورت عقد قابل تجزیه نخواهد بود. همچنانکه برای مثال در یک قرارداد اقامت در هتل، که ممکن است با تحلیل دقیق ترکیبی از عقد بیع (فروش غذا) و اجاره(انتفاع از اتاقها) باشد، از آنجا که اراده طرفین بهطور مستقل به این عقود تعلق نگرفته، تجزیه انشای عقد متصور نخواهد بود.