عبارت از شرح منظم و مدونی است که وظایف، مسئولیتها و اختیارات مشاغل سازمان را مشخص میسازد. (بند ز ماده 1 آییننامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران).