به هر یک از افراد بشر واشخاص انسانی را می گویند که میتوانند موضوع حق و تکلیف واقع شوند.