به معنی شخص طبیعی بوده و در اصطلاح حقوقی، به هر یک از افراد نوع بشر اطلاق میگردد. این واژه در مقابل واژهٔ شخص حقوقی قرار گرفته است.