به ماهیت وجودی اعتباریی اطلاق میگردد که زنده نیست و انسان هم نیست لیکن مستقلاً طرف حق واقع میگردد.