فرهنگ ترمولوژی

شاکی خصوصی

شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان میشود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان میکند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده میشود. (از ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آییننامه دادرسی کیفری مصوب 30/11/1355)