در لغت به معنی شکایت کننده و کسی که عصبانی است عنوان گردیده در اصطلاح حقوقی به کسیکه از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت ،تظلم شفاهی یا کتبی می نماید ، اطلاق میگردد.