در لغت به معنای شاه راه و خیابان عنوان گردیده و در اصطلاح حقوقی به معنی قانون گذار و مقنن معنی گشته است.