در لغت به معنای جای اقامت و مسکن بیان شده و در اصطلاح حقوقی هر گاه حق انتفاعی به صورت سکونت در مسکن متعلق به غیر باشد آن را سکنی عنوان کرده اند.