در لغت به معنای نوشته و مدرک آمده همچنین به معنی نوشته ای که به آن اعتماد کنند مانند قباله،قواله،قولنامه،و... در اصطلاح حقوقی عبارت از نوشته ای است که قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع را داشته باشد.

واژه سند در معانی زیر کاربرد دارد:

  • سند (مدرک) (سَنَد) به معنی برگه گواهی و مانند آن
  • ایالت سند (سِند) نام یک منطقه جغرافیایی
  • سند (رود) رودی در شبه‌ قاره هند
  • سند لوله‌ای باریک
  • محمد سند بحرانی یکی از روحانیون شیعه
  • سِند روستایی در شهرستان فومن استان گیلان