در لغت به معنی آشتی و صلح و سازش است و در اصطلاح حقوقی به بیعی که ثمن آن حال و مبیع آن موجل باشد ،اطلاق میگردد.