سلف در لغت به معنی پیشین وقبلی است و در اصطلاح حقوقی به بیعی که ثمن آن حال و مبیع آن موجل باشد سلف گفته میشود.

واژه های نزدیک